หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2552

ข้อร้องเรียนเรื่อง การจัดสอบในวันคริสตมาส ของโรงเรียนรัฐบาล

จดหมายเขียนถึง เลขาธิการ สพฐ และได้รับการตอบรับ สำนักการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนังสือตอบว่า ไม่ให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ จัดสอบ หรือทำกิจกรรมที่ทำให้เด็กลาหยุดเรียนในวันนี้

เนื่องจาก กระผมเป็นผู้ปกครองนักเรียนคนหนึ่งที่ได้รับความกดขี่และ ความไม่เป็นธรรมจากทางโรงเรียนรัฐบาลหลายๆ โรงเรียนเป็นเวลาหลายปี สืบเนื่องมา ทั้งที่สิ่งนี้ไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไร และตัวกระผมเองไม่มีเจตนา และไม่อยากจะรบกวนท่านเลย แต่ก็จำใจ จำเป็นต้องกราบเรียนมาเพื่อทราบ เพื่อท่านจะได้รับทราบขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นเสมอมา

กระผมขอสรุปความสั้นๆ ดังนี้

โรงเรียนรัฐบาลหลายแห่งในจังหวัดเชียงราย อาทิ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม และอาจมีโรงเรียนอื่นๆ อีกหลายโรง ที่กระผมไม่ทราบ หรืออาจมีในจังหวัดอื่นๆ อีกมาก ได้กระทำการโดยไม่ได้คำนึงถึงการกดขี่ทางด้านศาสนาแก่ชาวคริสเตียนทั่วไป ซึ่งในจังหวัดเชียงรายมีประชาชนที่นับถือคริสต์อยู่จำนวนไม่น้อย นักเรียนรอบนอกส่วนหนึ่งเป็นชาวเขา และชาวบ้านทั่วไปที่นับถือคริสต์ ได้มาเข้าเรียนในโรงเรียนของรัฐบาล แต่ปรากฏว่า โรงเรียนต่างๆ ได้จัดสอบกลางภาคตรงกับวันที่ 25 ธันวาคม เกือบทุกปี เนื่องจากเป็นช่วงสัปดาห์ที่ ต้องมีการจัดการสอบกลางภาคพอดี ปีนี้โรงเรียนหลายๆ โรงเรียนในจังหวัดเชียงราย อาทิ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ ก็ประกาศออกมาในแผนปฏิบัติงานของโรงเรียนแล้ว ว่าจะจัดสอบในวันที่ 25 ธันวาคม ซึ่งตรงกับวันคริสต์มาสพอดี

ทำไมหรือ? ท่านครับ พวกเราชาวคริสเตียนในรอบหนึ่งปี เรามีเพียงวันเดียวที่สำคัญที่สุดทางศาสนาคริสต์ เป็นวันที่พวกเราทุกคนจะต้องไปโบสถ์ และทางคริสตจักรเองมีการจัดวันคริสต์มาสทุกปี การจัดงานก็ไม่ได้จัดสำหรับเด็กๆ ชาวคริสต์เท่านั้นแต่ยังเลี้ยงอาหาร ขนม และทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ความสุขสำหรับเด็กๆ และชุมชนทุกปี แต่ประเทศไทยมีการเอื้อเฟื้อแก่ศาสนาพุทธอย่างมากเนื่องจากคนส่วนใหญ่ของประเทศนับถือพุทธ มีวันหยุดของทางราชการที่เกี่ยวกับศาสนาพุทธ ปีหนึ่งหลายวัน และเด็กๆ ชาวคริสต์ของเราต้องถูกบังคับ ขื่นใจให้ไปวัด ไปทำกิจกรรมต่าง ที่เราไม่อยากทำ แต่เนื่องจาก
พระเจ้าของเราสอนให้เรา เชื่อฟังเจ้านาย และผู้อำนาจ พวกเราจึงไม่ได้ทำการเดินขบวน หรือประท้วงใดๆเลย ท่าน ครับ พวกเราขอพึ่งบารมีของท่าน หากเป็นไปได้ หากท่านจะแจ้งขอร้องเรียนนี้ ไปยังโรงเรียนต่างๆ ว่าหากฝ่ายวิชาการของโรงเรียนรัฐบาลจะใช้วิจารณญาณสักนิด ได้โปรดผ่อนผันให้เด็กๆ ชาวคริสต์

ที่จะสามารถไปร่วมกิจกรรมวันคริสต์มาส โดยจัดวันสอบไม่ให้ตรงกับวันที่ 25 ธันวาคม เพื่อเด็กชาวคริสเตียนที่เป็นคนไทยเหมือนกัน จะสามารถลาได้ในวันนี้เพื่อเด็กและครูอาจารย์ที่เป็นชาวคริสต์จะสามารถลา หยุดสักหนึ่งวันเพื่อจะสามารถไปจัดคริสต์มาสร่วมกันอย่างมีความสุข แทนที่เด็กๆ และครูชาวคริสเตียนจะไม่สามารถลาได้เลยในวันที่ 25 ธันวาคม เพราะมันเป็นวันสอบของโรงเรียน หากลาก็จะมีความยุ่งยากและปัญหาต่างๆ เกิดแก่ทั้งโรงเรียนและเด็กเอง

กระผมขอกราบขอบพระคุณท่านที่ได้มีเมตตารับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ ผู้น้อยมาตลอด ขอพระเจ้าอวยพระพรท่านให้มีความสุข ความเจริญยิ่งๆขึ้น อันเนื่องจากกุศลจิตที่ท่านได้มีเมตตาต่อชนกลุ่มน้อยที่นับถือพระเจ้าที่ ยิ่งใหญ่ของชาวโลก คือพระเยซูคริสต์ เนื่องจากวันคริสต์มาสเป็นวันเกิดของท่าน และปีหนึ่งเราก็มีวันนี้เท่านั้นที่ทุกคนต้องการไปนมัสการพระเจ้าและมีความ สุขกัน

ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง