หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2554

Good news from Napal


Mary Rink, a Messianic Jew, a friend of mine, from Napal sent me this email and I would like to share with all or God's people.

Subject: UNVEILING THE FACE OF GOD
Date: Sun, 28 Aug 2011 15:50:09 +0530

Dear Friends,
What a thrill to write and share with you what GOD is releasing in Nepal this year breaking forth into next Spring as He poured down into my spirit a vision to raise up 200 banners to proceed through the streets of Kathmandu April 1-3 2012

God is at work in this nation of Nepal, we have just experienced three weeks in the glory zone as revival fires broke lose in a Nepali congregation led by a Ps Adam from England. We witnessed a tremendous outpouring of the Holy Spirit in great measures which left Nepali believers desiring more of His presence and being aware that there is a need for the presence of GOD to be aparent in this Nation.วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ประวัติการส่งมิชชันนารีไปประกาศนอกประเทศของคนไทย

การส่งมิชชั่นนารีไปต่างแดน

ในบรรดาการเข้าสู่สากลทั้งหมดที่คริสตจักร ไทยมีส่วน สิ่งที่ถือว่าก้าวหน้าที่สุดก็คือการส่งมิชชันนารีคนไทยไปทำพันธกิจในต่าง ประเทศ เป็นที่น่าขอบคุณพระเจ้าที่คริสตจักรไทยหลายแห่งมีภาระใจในพันธกิจด้านนี้ มากขึ้นเรื่อยๆ
ค.ศ.1956-1958 คริสตจักรมารานาธา ได้ส่งมิชชันนารีไทยไปประเทศลาว 2 ปี
ค.ศ.1957 คริสตจักรไมตรีจิต ส่งคนไปประกาศกับชาวจีนฮ่อที่เชียงราย ต่อมาได้ส่งเลยเข้าไปในพม่าด้วย


วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

Poeple in the Bible from 9 year old boy

This little boy is so good at the bible. He tells about famous people in the Bible. His speech is very good and I think God will lead him in every thing he does.May God bless you.

วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ความเชื่อของคริสเตียนเกย์ เลสเบี้ยน คนแปลงเพศ Transgendered Christians


การใช้พระคัมภีร์เพื่อสนับสนุนความเชื่อของคริสเตียนเกย์ เลสเบี้ยน คนแปลงเพศ

Advocacy Criticism of

Gay and Lesbianism and Trans-gendered Christian Groups

        ปัจจุบันคริสต์ศาสนาได้แผ่อิทธิพลเข้าสู่ทวีปต่างๆ ทั่วโลก  มีคริสเตียนหลายคณะ หลายนิกาย แต่ละคณะนิกายมีหลากหลายทั้งความเชื่อและการปฎิบัติศาสนกิจ  คณะต่างๆ มีความแตกต่างกันไปตามความคิด ความเชื่อ และการตีความหมายของพระคัมภีร์  แต่ละฝ่ายแต่ละคณะต่างอ้างคำสอนตามพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตามการตีความหมายและการปรับใช้ข้อพระธรรมต่างๆ เพื่อสร้างความชอบธรรมให้แก่คณะหรือกลุ่มของตนเพื่อหาแนวร่วม หาพรรคพวกเพื่อพวกเขาจะสามารถขยายเครือข่ายคณะของตนให้เพิ่มมากขึ้นอันจะนำไปสู่ความยิ่งใหญ่ ชื่อเสียงความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยของคณะของตน
        ในพระธรรมโรมบทที่ 1 ข้อที่ 24-27 ท่านเปาโลผู้เป็นอัครฑูตของพระเยซูคริสต์ได้กล่าวต่อต้านการปฎิบัติที่ผิดไปจากธรรมชาติหรือพระประสงค์ของพระเจ้าเกี่ยวกับเรื่องเพศไว้ดังนี้