หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2554

Prophecy for 2011 from Cindy Jacobs

ACPE Word of the Lord 2011 (English and Thai translation)

ในแต่ละปี สภาอัครทูตแห่งผู้เผยพระวจนะอาวุโส (ACPE- the Apostolic Council of Prophetic Elders) ได้ร่วมกันแสวงหาพระเจ้าสำหรับถ้อยพระวจนะ  นี่คือกลุ่มผู้เผยพระวจนะที่ได้รับความนับถือ และเป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่นตามแบบอย่างของพระธรรมกิจการบทที่ 13 ข้อ 1-3  ข้อความเหล่านี้ได้รับการจดบันทึกว่าเป็นถ้อยพระวจนะของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ที่ได้เปิดเผยแก่ผู้เผยพระวจนะส่วนใหญ่ในกลุ่ม ไม่ใช่แค่เพียงผู้ใดผู้หนึ่ง ดังนั้น แม้ว่าจะเป็นการรวบรวมคำเผยพระวจนะที่เราแต่ละคนได้นำมาแสวงหาร่วมกันบนโต๊ะประชุม แต่มันเป็นการตกลงร่วมกันในหมู่สมาชิกส่วนใหญ่ของคณะฯ และเราเชื่อร่วมกันว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ตรัสกับเราเช่นนี้

สภาอัครทูตแห่งผู้เผยพระวจนะอาวุโสได้มารวมตัวกันนับแต่ปี 1999  สำหรับปีนี้ เป็นปีแรกที่เราได้เชิญกลุ่มผู้นำรุ่นใหม่มาร่วมกับเรา นั่นเป็นผลให้เราได้มีเวลาแห่งการแสวงหาที่ทรงพลังที่สุด อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ในช่วงสุดท้ายของการประชุม เป็นเวลาแห่งการเคลื่อนไหวและสำแดงของพระวิญญาณบริสุทธิ์

แม้ว่าเราจะเรียกว่าถ้อยพระวจนะสำหรับปี 2011 แต่จะต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่า ช่วงเวลาที่คำเผยพระวจนะจะสำเร็จลงนั้นไม่สามารถที่จะระบุได้ตามปฏิทินทั่วไป เพราะมันมีความหมายที่ประกอบด้วยองค์ประกอบหลายส่วนและเป็นมากกว่าแค่ฤดูกาลใดฤดูกาลหนึ่ง
ซึ่งองค์ประกอบแห่งความสำเร็จ จะต้องมีคุณสมบัติของการเชื่อฟังและการตอบสนองของผู้เชื่อ ดังนั้นอาจจะมีความคลาดเคลื่อน การเปลี่ยนแปลง หรือ อาจเป็นหมันไปเลยก็เป็นได้

ปีแห่งการผลัดเปลี่ยน

ปีนี้จะเป็นปีแห่งการเปิดฟ้าสวรรค์ หรืออาจเป็นปีแห่งพายุโหมกระหน่ำอย่างเต็มขั้นก็เป็นได้
หมายเลข 11 มีความหมายในเชิงพระคัมภีร์หมายถึงการผลัดเปลี่ยน  ปี 2011 จึงเป็นปีที่เราจะเปลี่ยนแปลงจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่ง ซึ่งจะจบลงภายในช่วงเวลาใดขึ้นอยู่กับการที่เราจะตอบสนองต่อการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์
ปี 2011 จะเป็นปีแห่งความกดดันและความเครียดอย่างหนัก โดยเฉพาะในช่วง 3 เดือนแรก ที่จะดูเหมือนว่าเราจะต้องเผชิญหน้าต่อหน้ากับพลังอำนาจมืดในสงครามฝ่ายวิญญาณ

นี่เป็นช่วงเวลาสำคัญแห่งปี
ท่ามกลางความกดดันของฤดูกาล หากเราท้อใจและหมดกำลังลง แนวโน้มที่จะเกิดการสูญเสียและการพ่ายแพ้อย่างใหญ่หลวงจะมีสูงขึ้น

ปีแห่งช่องแคบ
หมายเลข 11 สามารถเปรียบเป็นสถานที่ในโลก เช่น ช่องแคบยิบรอลต้าร์ซึ่งอยู่ระหว่างประเทศสเปน และโมรอคโค ในช่วงเวลานี้ เราอาจจะรู้สึกถูกบีบอัดให้แคบลง แต่ทางที่กำลังแคบลงนี้จะส่งผลให้เราไปสู่ที่ใหม่ที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้สำหรับเราในฤดูกาลเหล่านี้ หากเราไม่ล้มเหลวในการทดสอบระหว่างแรงกดดันต่างๆ เสียก่อน

ช่องคลอด
พระเจ้าทรงสำแดงความเข้าใจเกี่ยวกับหมายเลข 11 อีกประการหนึ่งว่า เปรียบเหมือน ช่องคลอด  ในช่วงขณะกำลังคลอด ทารกจะเคลื่อนไหวจากความสบายในครรภ์ ไปสู่ความกดดัน และไม่สบายในการกำเนิดสู่ชีวิตใหม่ ชีวิตที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม

ความฝัน
เรื่องราวของโยเซฟเล่าความฝันของเขากับพี่ชายทั้ง 11 คน ถูกนำเสนอด้วยหมายเลข 11 ในปฐมกาล 37:9 และเป็นต้นเหตุของเหตุการณ์กดดันอย่างยิ่งใหญ่ที่สัมพันธ์กันในภายหลัง  พระเจ้าจะทรงเทฤดูกาลแห่งความฝันและนิมิตในปีนี้ ซึ่งจะเกิดขึ้นแม้แต่กับเด็กเล็กๆ  จงระวังความกดดันที่สัมพันธ์กับความฝันที่เกิดขึ้น และจงรักษาใจให้ถูกต้องท่ามกลางสถานการณ์เหล่านั้น
ปีแห่งการคาดหวังอย่างยิ่งใหญ่
จงคาดหวังในสิ่งที่ไม่อาจคาดคิดถึงในปีที่กำลังมาถึงนี้
กุญแจอยู่ใน ฮีบรู 11:11 
 “โดยความเชื่อ นางซาราห์เองเช่นกันจึงได้รับพลังตั้งครรภ์และได้คลอดบุตรเมื่อชรามากแล้ว เพราะนางถือว่าพระองค์ผู้ได้ทรงประทานพระสัญญานั้นทรงเป็นผู้สัตย์ซื่อ
จงคาดหวังความมหัศจรรย์! พระเจ้าทรงปรารถนาจะทะลายความเป็นหมันในชีวิตของคุณ หลายคนได้ล้มเลิกความฝันและลดขนาดความเชื่อของตนเองลงเมื่อเวลาผ่านไป แผ่นดินของพระเจ้าเป็นแผ่นดินที่จะต้องขยายใหญ่โตขึ้นมากกว่าก่อน และพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งการรุดหน้าไป ไม่ใช่ถอยหลัง
นี่ไม่ใช่เวลาที่จะประนีประนอมในสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงตรัสไว้กับคุณ และจงเชื่อว่าทุกสิ่งเป็นไปได้ในพระเจ้า พระเจ้าไม่ใช่มนุษย์ที่จะทรงตรัสมุสา หากพระองค์ตรัสไว้แล้วว่าจะทำบางสิ่ง พระองค์จะไม่ทรงเปลี่ยนพระดำริของพระองค์

ช่วงเวลาแห่งการเตรียมตัว ลึกขึ้นและใกล้ชิดในพระเจ้ามากขึ้น
สำหรับคนที่ไม่ได้ถดถอยในฤดูกาลแห่งการทดสอบด้วยไฟ ภารกิจใหม่ๆ จะถูกส่งต่อแก่เขาในปีแห่งการผลัดเปลี่ยนนี้ จงเข้าไปลึกขึ้นในพระเจ้า และรับเอาความสดใหม่แห่งการทรงสถิตของพระองค์ ทำเช่นนี้แล้วคุณจะสามารถผ่านไปสู่ที่ใหม่ของการรุดหน้าไป และการเจิม
สุภาษิต 20:5
คำปรึกษาในใจของคนเหมือนน้ำลึก แต่คนที่มีความเข้าใจจะสามารถโพงมันออกมาได้

ความอัศจรรย์อย่างสร้างสรรค์
ระดับของความอัศจรรย์จะเพิ่มสูงขึ้นและได้รับการปลดปล่อยจากพระผู้สร้างผู้รังสรรค์ความอัศจรรย์แห่งการทรงสร้าง ซึ่งจะต่อกรกับวิญญาณมนุษยนิยมและวิญญาณแห่งปรัชญาและเหตุผล

การรื้อฟื้นพลับพลาของดาวิด
ความสำคัญใหญ่หลวงจะอยู่ในการนมัสการอีกครั้งสำหรับปีนี้ กุญแจคือการนมัสการ จะมีวิหารแห่งการนมัสการ 24 ชั่วโมงเกิดขึ้นทั่วโลกและผลที่เกิดขึ้นคือการเปิดฟ้าสวรรค์เหนือนานาประชาชาติ และผู้คนมากมายได้รับความรอด นี่คือช่วงเวลาแห่งการเก็บเกี่ยว
กิจการ 15:16-17
ภายหลังเราจะกลับมา และจะสร้างพลับพลาของดาวิดซึ่งพังลงแล้วขึ้นใหม่ ที่ร้างหักพังนั้นเราจะก่อขึ้นอีก และจะตั้งขึ้นใหม่
เพื่อคนอื่นๆ จะได้แสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้า คือบรรดาคนต่างชาติซึ่งเขาเรียกด้วยนามของเรา องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงกระทำสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ได้ตรัสไว้

การเก็บเกี่ยวครั้งใหญ่ของผู้ที่อยู่ในสายงานศิลปะและบันเทิง
การเคลื่อนไหวที่เกินธรรมดาของพระเจ้าจะเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมบันเทิงและภาพยนตร์ เสียงแห่งความกล้าหาญ สดใหม่ และไม่ละอายจะลุกขึ้น และคนมากมายจะรับฟังคำพยานของพวก

 ถ้อยพระวจนะสำหรับสหรัฐอเมริกา
ประเทศชาติถูกแขวนไว้บนความสมดุล และนี่ไม่ใช่เวลาที่การอธิษฐานและการแสดงออกเพื่อความชอบธรรมและยุติธรรมจะอ่อนกำลังลง อย่าปล่อยให้ความกดดันของฤดูกาลจะส่งผลให้คุณถดถอยไปสู่ความบันเทิงใจ แทนที่จะยืนอยู่บนที่สูงเหนือสถานการณ์ที่รายล้อมคุณ
เราต้องเฝ้าระวังการโจมตีของเหล่าผู้ก่อการร้าย เพราะมีหลายคนได้รับการสำแดงนิมิตและความฝันของการโจมตีที่กำลังมาถึง
หนึ่งในภาพที่พระเจ้าทรงสำแดงแก่เราคือวลีที่ว่า คุณพร้อมที่จะครวญครางหรือไม่? ” นี่เป็นวลีที่ใช้ในหมู่พวกที่สนใจในการเล่นมวยปล้ำ ซึ่งใช้ในระหว่างเริ่มการแข่งขัน วลีนี้ใช้มากกว่าแค่เริ่มต้นกระตุ้นการเริ่มแข่งขันให้กับผู้เข้าแข่งขัน แต่เป็นวลีที่สร้างความคาดหวังที่น่าตื่นเต้นให้กับฝูงชน พระเจ้าทรงตรัสถามเหล่าคริสเตียนในอเมริกาวันนี้ว่า เจ้าพร้อมที่จะครวญครางหรือไม่? ” เกมส์การแข่งขันมาใกล้แล้ว และจำเป็นที่จะต้องมีจุดสุดยอดของความน่าตื่นเต้นในขณะที่เรากำลังเข้าร่วมในการเคลื่อนไหวครั้งถัดไปในแผ่นดิน
ปี 2011 เป็น หนึ่งในปีอันตรายของประวัติศาสตร์ชาติ และพื้นฐานคือการเผาผลาญและอยู่ในภาวะอันตรายของการถูกทำลาย เราจะต้องอดอาหารและอธิษฐาน รับเอามาตรฐานที่เกินธรรมดาเพื่อจะ ครวญครางต่อสวรรค์และบนโลก

ชั่วโมงที่สิบเอ็ด วันที่ 11 เดือน 11 ปี 11
วันที่นี้จะมีความหมายนัยยะพิเศษในช่วงเวลา ชั่วโมงที่สิบเอ็ดของกรอบเวลา
ยอห์น 11:11 
พระองค์ตรัสดังนั้นแล้วจึงตรัสกับเขาว่า "ลาซารัสสหายของเราหลับไปแล้ว แต่เราไปเพื่อจะปลุกเขาให้ตื่น"
สัญญาเมย์ฟลาวเออร์ได้ถูกเซ็นต์เมื่อ วันที่ 11 เดือน 11 ปี 1620 และพระเจ้ากำลังมองหาคนรุ่นใหม่แห่งการปฏิรูป ผู้ที่จะทำพันธสัญญากับพระเจ้าและคนอื่นๆ ที่จะยืนอยู่และต่อสู้ที่จะปลุกชนชาตินี้ให้ตื่นขึ้น ในช่วงเวลาแห่งความเลวร้ายมากของประวัติศาสตร์
สุภาษิต 11:11
โดยพรของคนเที่ยงธรรม บ้านเมืองก็เป็นที่ยกย่อง แต่ว่ามันคว่ำลงโดยปากของคนชั่วร้าย

โลก
ในขณะนี้มีการเคลื่อนไหวของเหล่าอาสาสมัครนักศึกษาเกิดขึ้นในระดับโลก ซาตานกำลังพยายามที่จะก่อสงครามเหมือนเมื่อครั้งมันได้ก่อขึ้นในช่วงแห่งการเคลื่อนไหวของเหล่านักศึกษาในช่วงผลัดเปลี่ยนสู่ศตวรรษที่ 20 สงครามโลกครั้งที่ 1 เป็นเครื่องมือที่ทรงพลานุภาพ
และนำจุดจบมาถึงการเคลื่อนไหว ขณะที่เด็กนักศึกษาได้ร่วมสงครามต่อสู้กันและกัน เราจะต้องอธิษฐานต่อต้านการกำเนิดของสงครามโลกครั้งที่ 3 ขณะที่ซาตานต้องการที่จะสร้างสถานการณ์เลวร้ายให้เพิ่มขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ของมัน 
สดุดี 110:3
ชนชาติของพระองค์ท่านจะสมัครถวายตัวของเขาด้วยความเต็มใจ ในวันแห่งฤทธิ์อำนาจของพระองค์ท่าน 

เกาหลี
ในประเทศเกาหลี จำเป็นจะต้องมีการอธิษฐานพิเศษสำหรับพันธกิจการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ ที่จะหลั่งไหลออกจากประเทศนี้ไปสู่สุดปลายแผ่นดินโลก
เราทั้งหลายรู้สึกอย่างแรงกล้าว่าประธานาธิบดีลีจำต้องยืนต่อต้านการบุกรุกของเกาหลีเหนือ

ตะวันออกกลาง
หากเราไม่เริ่มต้นที่จะอธิษฐานวิงวอนเผื่อตะวันออกกลาง การข่มเหงจะแผ่ขยายกว้างขึ้นและเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ดี จะมีการเคลื่อนไหวของพระเจ้าในหมู่เยาวชนในประเทศต่างๆ เช่น ซีเรีย อียิปต์ และซาอุดิอาระเบีย เขาเหล่านั้นจะรักพระเจ้าจนไม่เห็นแก่ชีวิตตนเอง

เศรษฐกิจ
เราจะต้องอธิษฐานวิงวอนต่อต้านเงินเฟ้อขั้นรุนแรง เพราะสถานการณ์นี้จะบีบบังคับผู้คนที่จะถวายเผื่องานพันธกิจโลก

ทรัพย์สินทางปัญญา
การปลดปล่อยความมั่งคั่งครั้งใหญ่จะมาจากไอเดียที่ได้รับจากพระเจ้า ในรูปแบบของทรัพย์สินทางปัญญา จะมีการเจิมในแนวความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ สำหรับคนเหล่านั้นที่รับใช้เพื่อแผ่นดินพระเจ้าด้วยความมั่งคั่ง

เด็กๆ
พวกเราทั้งหลายอยู่ในยุคที่มีแนวโน้มจะเกิดการฟื้นฟูของเหล่าเด็กๆ ที่จะแพร่ขยายไปทั่วโลก นักประกาศเด็กจะเริ่มต้นประกาศในคริสตจักรและตามสนามกีฬาขนาดใหญ่ คนหลายพันคนจะได้รับความรอดและรับการรักษาให้หาย
รวบรวมโดย
ซินดี้ เจคอปส์
ACPE Convening Apostle 
ผู้เรียกชุมนุมอัครทูต สภาอัครทูตแห่งผู้เผยพระวจนะอาวุโส  

วันที่ 5 มกราคม 2011
ที่มา:http://www.elijahlist.com/words/display_word_pf.html?ID=9526 ซินดี้ เจคอปส์
ACPE Convening Apostle
ผู้เรียกชุมนุมอัครทูต สภาอัครทูตแห่งผู้เผยพระวจนะอาวุโส 
วันที่ 5 มกราคม 2011
ที่มา:http://www.elijahlist.com/words/display_word_pf.html?ID=9526 


Each year, the Apostolic Council of Prophetic Elders (ACPE) meets to seek the Lord for the prophetic word. This is a team of respected prophets who have the conviction that they are an Acts 13:1-3 model. This passage notes that it was the Holy Spirit giving the word as a consensus among the group and not just to one prophet. So, even though this is a compilation of the prophecies that we have each brought to the round table meeting, it was the general consensus of the ACPE members that the Holy Spirit was speaking the following prophetic words to us.
The ACPE has met now since 1999. This year, for the first time, we invited a group of emerging young leaders to join us. As a result, we probably had the most powerful time of seeking the Lord that we have ever known. At the end of the meeting, a time of impartation took place.
While we are calling this a prophecy for 2011, it is to be understood that the time frames for the fulfillment of prophecies cannot only be confined to a calendar year period, thus this constitutes more of a seasonal prophetic word.
It is also a given that, in some cases, the obedience of the people to respond can either delay, change, or alter what we have seen by the Spirit during this time.
The Year of Transitions
This will either be a year of open heavens or a year of the perfect storm.
The number 11 has the biblical meaning of transitions. 2011 is the year where we are transitioning from one place to another. Where we will end up at the end of this time depends, in many regards, on how we respond to the leading of the Holy Spirit.
2011 will be a year of great pressure and stress, particularly, the first three months when it will seem as if we are in a toe-to-toe battle with the forces of evil.
This is a Tipping Point Year
If, in the middle of the pressure of the season, we faint and lose heart, the scale will tip away from us and there is a possibility of great loss and defeat.
The Year of the Straits
The number 11 can be likened to places in the earth such as the Straits of Gibraltar between Spain and Morocco. We will, at times, feel constricted, but the narrowing of the way will only cause us to go to the new place that God has for us in the season if we do not fail the test during the pressure.
The Birth Canal
Another analogy that the Lord gave us was the number 11 is like a birth canal. The baby being born is going from the comfort of the womb to the stress and discomfort of being born into a new, large life.

Dreaming Dreams
Joseph shared his dreams with his 11 brothers; represented by 11 stars in Genesis 37:9 and it caused great relational stress. God will pour out a season of dreams and visions this year even among the very young. Watch out for relational stress and keep your heart right in the middle of it.
The Year of Great Expectations
Expect the unexpected in this coming year.
Hebrews 11:11 is key:
“By faith, Sarah herself also received strength to conceive seed, and she bore a child when she was past the age, because she judged Him faithful who had promised.”
Expect a miracle! God wants to break the barrenness in your life of hope deferred. Many have given up on their dreams and downsized what they believe for because of the times. God’s Kingdom is an ever-increasing Kingdom and He is for advance and not retreat.
This is not a time to compromise what God has said to you, but rather to believe that all things are possible. God is not a man that He would lie. If He said he would do something, He has not changed His mind.
A Time of Preparation, Going Deeper into God and Intimacy
New assignments will be passed out in this year of transition for those who do not draw back in the season of testing and fire. Go deeper in God and draw refreshing from His presence and you will make it to your new place of advancement and anointing.
Proverbs 20:5:
“Knowing what is right is like deep water in the heart; a wise person draws from the well within.”
Creative Miracles
The level of the miraculous will increase with the Creator loosing miracles of creation that will directly oppose the spirits of humanism and intellectualism.
The Restoration of the Tabernacle of David
Great emphasis will be upon worship again this year. Worship is the key! Many new 24-hour houses of worship will spring up across the world and result in an open heaven over nations and many souls saved. It is harvest time!
Acts 15:16-17:
“After this I will return and will rebuild the tabernacle of David, which has fallen down; I will rebuild its ruins, and I will set it up; So that the rest of mankind may seek the Lord, even all the Gentiles who are called by My Name, says the Lord who does all things.”
Great Harvest of those in the Arts/Entertainment Field
Extraordinary moves of God will occur in the entertainment and motion picture industry. Bold, new, unashamed voices will arise and many will listen to their testimonies.
Word for the United States
The nation hangs in the balance and this is not a time to grow weary of praying and acting on behalf of righteousness and justice. Don’t let the pressure of the season cause you to retreat into entertainment rather than standing on top of what is happening around you.
We must watch for terrorist attacks as many are having dreams and visions of coming attacks.
One of the illustrations given to us was the phrase, “Are you ready to rumble?” This is used among wrestling aficionados as the match begins. It does more than alert the contestants that the match will start; it also creates an excited expectation in the crowd. God is asking the Christians in America today, “Are you ready to rumble?” The game is at hand and there needs to be a climax of excitement as we anticipate God’s next move in the land.
2011 is one of the most critical years in the nation’s history and the foundations are burning and are in danger of being destroyed. We must fast and pray and take extraordinary measures to “rumble” both the heavens and the earth.
The Eleventh Hour 11-11-11
This date will have a special significance in this “eleventh hour” time frame.
John 11:11 says:
“Lazarus our friend has fallen asleep, but I go that I may awaken him from slumber.”
The Mayflower Compact was signed on 11-11, 1620 and God is looking for a new generation of reformers who will make a covenant with God and others to stand and fight to awaken this nation in this dire moment of history.
Proverbs 11:11:
“By the blessing of the upright the city is exalted, But it is overthrown by the mouth of the wicked.”
World
There is a worldwide student-led volunteer movement being birthed across the face of the earth. Satan is going to try and start wars such as he did when the first student volunteer movement started around the turn of the 20th century. World War I effectually shut down the movement as students went to war at times against each other. We must pray against the starting of a third world war, as Satan wants to escalate world events for His purposes.
Psalms 110:3:
“In the day of Your power your youth shall be volunteers.”
Korea
Particular prayer needs to take place for Korea as one of the greatest missions movements is destined to come out of this nation that will go to the ends of the earth.
We also strongly felt that President Lee should stand firm against North Korea’s aggression.
Middle East
A more widespread persecution will arise against the believers if we do not begin to intercede for the Middle East. However, there will be a move of God of the youth in nations such as Syria, Egypt, and Saudi Arabia who will not love their lives unto death.
Economy
We must intercede against hyperinflation that will strangle the ability of people of give to world missions.
Intellectual Properties
A great release of new wealth will come from ideas given from God in the form of intellectual properties. A new creative anointing of ideas for those who will use the wealth for the advancement of God’s Kingdom.
Children
We are on the verge of a great Children’s Awakening that will span the globe. Child evangelists will begin to preach in churches and large arenas and thousand will be saved and healed.
Compiled by:
Cindy Jacobs
ACPE Convening Apostle
January 5, 2011

วันอังคารที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2554

ความเพี้ยนของความเชื่อของชาวคริสต์

แม่ชีฝรั่งเศส หายป่วยจากโรคพาร์กินสันราวปาฏิหาริย์ หลังทนทรมานนาน 4 ปี
เชื่อเป็นเพราะอภินิหารจากการสวดมนต์ ขอพรจากองค์พระสันตะปาปาจอห์นปอลที่
2...

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานเมื่อวันที่ 18 ม.ค.ว่า ซิสเตอร์ มารี
ซิมง-ปิแยร์ ชาวฝรั่งเศส อายุ 49 ปี ป่วยเป็นโรคพาร์กินสันมาตั้งแต่ปี
2001 และหลังจากพระสันตะปาปาจอห์นปอลที่ 2 สิ้นพระชนม์
เธอได้ร่วมสวดภาวนาพร้อมกับแม่ชีคนอื่น ๆ ในพิธี โดย 2
เดือนต่อมาเธอตื่นขึ้นในเช้าวันหนึ่งในเดือนมิ.ย. 2005
และพบว่าตัวเองจากอาการเจ็บป่วยที่ประสบมาตลอด 4 ปี

"ตอนที่ฉันตื่นขึ้นมา ฉันรู้สึกว่าฉันไม่เหมือนเดิม
อาการขยับกล้ามเนื้อลำบากหายไปหมด เคลื่อนไหวได้เป็นปกติ สำหรับฉันแล้ว
นับเป็นการเกิดใหม่ ครั้งที่ 2 เลยก็ว่าได้" เธอกล่าว

ทั้งนี้ พระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่16
อนุญาตให้เปิดเผยเรื่องการหายจากโรคอย่างน่าอัศจรรย์ของแม่ชีผู้นี้
จากปาฏิหาริย์ของพระสันตะปาปาองค์ก่อนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (14 ม.ค.)
เพื่อเบิกทางสู่พิธีประสาทพรให้พระสันตะปาปาจอห์นปอลที่ 2 ในวันที่ 1
พ.ค.นี้ ซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญในการเปลี่ยนสถานภาพของพระองค์ให้กลายเป็น
นักบุญ หรือ เซนต์.

ไทยรัฐออนไลน์
โดย ทีมข่าวต่างประเทศ
19 มกราคม 2554,

น่าแปลกใจที่คนพวกนี้มันไม่อธิษฐานขอต่อพระเยซูแต่มันตั้งคนให้เป็นพระเจ้า
อ่านเพิ่มเติมที่นี้
http://www.thairath.co.th/content/oversea/142394
นี่คือความสับสนใช่หรือไม่ผมไม่ทราบนะ แต่ที่แน่ๆ ผมเข้าใจว่า พวกที่ออกข่าวแบบนี้
กำลังสร้างกระแสว่า นักบวชที่ตายแล้วจะกลายเป็นเทพ ที่สามารถทำอิทธิฤทธิ์ได้เหมือนกับพระเจ้า
น่าแปลกใจจริงๆ ผมไม่ทราบว่า คำสอนแบบนี้มีในพระคัมภีร์บทใด ที่บอกว่า 
ผู้ผยพระวจนะจะกลายเป็นเทวดา 
สำหรับความเข้าใจของผม รับได้ยากมาก เพราะมันตรงข้ามกับพระธรรมอพยพบทที่ 20 ชัดเลย

วันศุกร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2554

จดหมายของคนกล้าที่ด่ากรรมการบริหารขององค์กรคริสเตียน

31 ธันวาคม 20 xx

เรื่อง วิเคาระห์การทำงานตลอดสี่ปีของผู้บริหารองค์กรกลางแห่งคริสตจักรฯ ชุดที่จะหมดอายุการทำงานในวันที่ 31 ธันวาคม 20xx

เรียน พี่น้องคริสตสมาชิกสังกัดองค์กรกลางแห่งคริสตจักรในประเทศไทย ที่เคารพรักทุกท่าน

ในฐานะที่ข้าพเจ้าเป็นผู้ปกครอง (นอกประจำการ) ในคริสตจักรที่ 1 จังหวัดหนึ่งของไทย ซึ่งสังกัดอยู่ภายใต้องค์กรกลางแห่งคริสตจักรในประเทศไทย ข้าพเจ้าใคร่แสดงความคิดเห็นในเชิงวิชาการและในจิตสำนึก ตลอดจนในความเชื่อของข้าพเจ้า ที่มีต่อการทำงานของผู้บริหารชุดนี้ (ชุดที่จะหมดวาระการทำงานในวันที่ 31 ธันวาคม 20xx) ข้าพเจ้ามีสิทธิ์ 100% ที่จะวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นได้ด้วยความบริสุทธิ์ใจ ในฐานะคริสเตียนคนหนึ่งที่สังกัดองค์กรกลางแห่งคริสตจักรในประเทศไทย

ข้าพเจ้าเชื่อว่าคณะผู้บริหารชุดนี้เป็นคณะผู้บริหาร ชุดซาตานที่พระเจ้า เปิดโอกาสให้มันได้เข้ามาบริหารงานในองค์กรกลางแห่งคริสตจักรในประเทศไทย เป็นเวลา 4 ปีเต็ม ตลอดเวลาเราจะเห็น ได้ยิน ได้ฟัง จากการสนทนาและการบอกเล่าว่าการทำงานของมันล้มเหลว ตั้งแต่วินาทีแรกที่เข้ามาทำงานจนถึงวินาทีสุดท้ายที่มันจะสิ้นสุดวาระการทำงาน เพราะคณะผู้บริหารของมันประกอบด้วยซาตานที่ชอบอ้างพระเจ้าในคำเทศนาของมัน และอ้างชื่อพระเจ้าเพื่อการทำมาหากิน คำก็พระเจ้าสองคำก็ทำงานเพื่อพระเจ้า แต่ความจริงไม่ทำงานอะไรเลย

ซาตานบางตัวทำงานไม่เป็น แต่มีพฤติกรรมที่พูดจาอ่อนน้อม ปากหวาน ตำหนิผู้อื่นอย่างไร้เหตุผล แต่ไม่มีหลักฐานพิสูจน์ ชอบสรวลเสเฮฮาในงานต่าง ๆ จนเพื่อนร่วมรุ่นตั้งสมญาให้นามว่า “ไอ้ตลกแดก” และซาตานอีกตัวคือซาตานที่เข้ามากอบโกยหาผลประโยชน์เข้าตัวเองและสมัครพรรคพวก ลูกหลานและญาติพี่น้องของมัน ใช้สมบัติขององค์กรกลางแห่งคริสตจักรในประเทศไทยที่คนรุ่นก่อนสะสมมากว่า 100 ปี โดยไม่มีจิตสำนึก

ซาตานพวกนี้ทำลายกฎ ระเบียบ หลักปฎิบัติ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ ต่าง ๆอย่างมีขั้นตอน ทั้งนี้เพื่อตอบสนองต่อความอยากได้ อยากมีของมันตลอดจนพวกพ้องและพรรคพวกของมันที่คอยเดินหิ้วกระเป๋าติดตามมันไปทุกหนทุกแห่ง โดยไม่ทำงานในหน้าที่ของตนเอง ชอบสนองความใคร่ของพวกมันด้วยคำพูด – ใช่ครับท่าน – ท่านทำดีที่สุดแล้ว – ทำเลยครับท่าน – ท่านทำเหมาะสมดีแล้ว และท่านอย่าลืมช่วยพวกผมให้เป็นใหญ่เป็นโตในสถาบันขององค์กรกลางแห่งคริสตจักรในประเทศไทยด้วยนะครับ.....สิ่งเหล่านี้ทำให้ผู้ทำงานในสถาบันด้วยความซื่อสัตย์สุจริต บริสุทธิ์ ยุติธรรม และรักสถาบัน ไม่มีโอกาสที่จะได้โงหัวขึ้นมาเป็นใหญ่เป็นโต และหมดกำลังใจในการทำงาน พวกซาตานมันจับเอาพวกมันที่คอยยกยอปอปั้น โกหก ตอแหล แต่ไม่มีความสามารถ ไม่มีสมองในการทำงาน ที่เรียกว่า “ปัญญาทึบ” ให้ได้มีโอกาสเข้ามากอบโกยไปจากสถาบัน ซึ่งดูแล้วแต่ละคนไม่มีความสามารถ ทำงานไม่เป็น แต่ได้รับมอบอำนาจจากพวกมันให้เข้ามาบริหารงานในสถาบัน บางคนก็แก่จนจะตายอยู่แล้ว อายุเกิน 70 ปี ก็ยังให้ทำงานต่อไป ทั้ง ๆ ที่ไม่มีทักษะและความสามารถในการทำงานเลย พูดง่าย ๆ คือเอาคนที่เหมือนชำรุดเสียหาย ใช้การไม่ได้แล้ว (Out of Order) ให้เข้ามาทำงาน แล้วอย่างนี้จะไม่ให้พูดได้อย่างไรว่ามันไม่มีผลงานตลอด 4 ปี ในการเข้ามาบริหารงานในองค์กรกลางแห่งคริสตจักรในประเทศไทย

อย่างเดียวที่เห็นได้ชัดคือการที่มันและพรรคพวกแห่กันไปดูงานต่างประเทศ และใช้เงินขององค์กรกลางแห่ง ฯ เที่ยวคลับ เที่ยวบาร์ เข้าคาสิโน แน่นอนไอ้พวกที่มันพาไปด้วยก็คือพรรคพวกของมันที่ชาตินี้ทั้งชาติถ้ามันไม่ใช้เงินขององค์กรกลางแห่งฯ พวกนี้ก็ไม่ได้มีโอกาสไปต่างประเทศกันหรอก มันทำเพื่อหวังจะหาคะแนนนิยมที่พวกมันจะได้กลับเข้ามาอีกในสมัยต่อไป เพื่อกอบโกยในสิ่งที่มันต้องการ แต่เสียใจด้วยที่โอกาสนั้นมันหมดเสียแล้ว

ในเมื่อพระเจ้าได้ให้โอกาสแก่พวกมันทำงาน แต่มันทำระยำ เช่นที่พวกเราได้เห็นพฤติกรรมของมันมาตลอดทั้ง 4 ปี พระเจ้าจึงต้องเอาตะลันต์ของพวกมันคืนไป ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่าขาตินี้อีกทั้งชาติ มันคงไม่มีโอกาสโงหัวเข้ามาบริหารงานในองค์กรกลางแห่งคริสตจักรในประเทศไทยได้อีกแล้ว พรุ่งนี้ (1 มค. 2011) พอมันถอดหัวโขนของมันออก

พวกเราก็จะเห็นหน้าที่แท้จริงของพวกมันที่จะมองหน้าใครได้ มันคงไม่สามารถยืนอย่างสง่างามหรือยืนเทศนาอย่างภาคภูมิได้ในสังคมคริสเตียนเราอีกต่อไป พูดง่าย ๆ ก็คือมันหมดพื้นที่ที่จะยืนอย่างสง่างามในสังคมคริสเตียนที่สังกัดองค์กรกลางแห่งคริสตจักรในประเทศไทยอีกต่อไป มันคงสู้หน้าใครไม่ได้นอกจากจะไปโกหกตอแหลกับหน่วยงานที่สังกัดนอกองค์กรกลางแห่ง ฯ เท่านั้น

สิ่งที่อยากจะขอร้องให้ผู้บริหารองค์กรกลางแห่งคริสตจักรในประเทศไทยชุดใหม่ได้ทำ คือสังคายนา แก้ไขให้ระบบ ระเบียบขององค์กรกลางแห่งฯ ที่มีกฎ ข้อบังคับ ขั้นตอนต่าง ๆ ได้กลับมาเป็นระบบที่สง่างามเหมือนในอดีตอีกครั้งหนึ่ง ให้จัดการกับพวกเพื่อนพ้องของมันที่ได้โยกย้ายไปประจำ ให้ตำแหน่งที่ดี ๆ และเงินเดือนสูงและเงินประจำตำแหน่งที่แพงมาก ๆ เหล่านั้น ขอให้จัดการให้ออกไปให้พ้นจากสถาบันขององค์กรกลางแห่งฯ เพื่อความสงบสุขของผู้ที่ทำงาน หรือที่เรียกว่า “ลูกหม้อ” ของสถาบันเหล่านั้นจะได้มีอนาคต มีกำลังใจทำงาน และสร้างความภาคภูมิใจให้องค์กรกลางแห่งฯ ได้อีกต่อไปอย่างสง่างาม เป็นที่ถวายเกียรติยศแด่พระผู้เป็นเจ้า และเมื่อกำจัดพวกซาตานเหล่านี้ออกไปแล้ว ขอให้ดำเนินการฟ้องร้อง ยึดเงินหรือสมบัติที่พวกมันกอบโกยเอาไปอย่างไม่ถูกต้อง เช่น เงินสมนาคุณ ให้เอากลับคืนมาด้วย เพราะพวกมันไม่มีคุณค่าที่จะให้สมนาคุณใดๆ

ข้าพเจ้าขอสรุปเป็นตอนสุดท้ายว่าคณะผู้บริหารองค์กรกลางแห่งคริสตจักรในประเทศไทยชุดนี้ เป็นคณะผู้บริหารชุดซาตานที่ทำการโกงกิน (Corruption) ในทุก ๆ ด้าน ทั้ง 3 ด้านคือ

1. คอร์รัปชั่นในด้านอำนาจ : คือใช้อำนาจในทางที่ผิด ข้ามขั้นตอน ไม่ถูกต้องตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ แหกกฎ แหกระเบียบ และทำทุกอย่างตามอำเภอใจ

2. คอร์รัปชั่นในด้านนโยบาย : คือตั้งนโยบายขึ้นมาเพื่อเป็นช่องทางตอบสนองต่อตัณหา และเอื้อประโยชน์แก่พวกพ้อง

3. คอร์รัปชั่นในด้านการเงิน : คือเพิ่มเงินเดือน และเงินประจำตำแหน่งให้พรรคพวก เพื่อนพ้อง โดยใช้เงินขององค์กรกลางแห่ง ฯ ในทางที่ไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ และใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย โดยไม่คำนึงถึงศาสนาจารย์ หรือ ศิษยาภิบาล ผู้ประกาศ ผู้รับใช้ในชนบทห่างไกล ซึ่งมีเงินเดือนเพียงน้อยนิด

ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่ข้าพเจ้าต้องการชี้แจงให้ท่านสมาชิกคริสเตียนทุกท่านได้ทราบถึงพฤติกรรม และตระหนักให้ดี อย่าให้พวกซาตานเหล่านี้ได้มีโอกาสกลับมาทำงานในองค์กรกลางแห่งคริสตจักรในประเทศไทยอีกต่อไป เพราะมันทำแต่ความเสียหายมาสู่องค์กรกลางแห่งฯ สถาบัน และคริสตจักรขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่เรา และท่านทั้งหลายรัก เคารพ และบูชา

ขอแสดงความรัก และห่วงใย ต่อองค์กรกลางแห่งคริสตจักรในประเทศไทย
ผป. ธ (อดีตผู้อำนวยการใหญ่ รพ.ใหญ่ในจังหวัดแห่งหนึ่งในประเทศไทย)

Forward Mail